Jazyk web stránky / Language:

Ubytovací poriadok

Útulný penzión v tichej periférií Nitry

Vychutnajte si pobyt len 3 kilometre od centra Nitry.

UBYTOVACÍ PORIADOK

 1. V ubytovacom zariadení sa môže zdržiavať len ubytovaný hosť, ktorý je k ubytovaniu prihlásený. Za týmto účelom predloží pracovníkovi pri príchode svoj občiansky preukaz, cestovný pas, alebo iný platný doklad o totožnosti.
 2. Návštevy hostí na izbu musia byť pri príchode ohlásené na recepcii a odsúhlasené ubytovaným hosťom ako aj pracovníkom recepcie.
 3. Užívanie ubytovania v ubytovacom zariadení je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými chorobami.
 4. Hosťa je možné ubytovať od 14.00 hod. dňa nástupu. Izba je hosťovi rezervovaná do 20.00 hod. dňa nástupu a do toho istého času je penzión povinný hosťa ubytovať, ak nie je v objednávke uvedené inak. V prípade ak hosť nenastúpi do uvedeného času, penzion môže s izbou voľne disponovať.
 5. Penzión poskytuje hosťom služby v rozsahu a kvalite určenej príslušnou vyhláškou o kategorizácii ubytovacích zariadení, podľa ktorej je penzión zaradený.
 6. Klient pri obsadení izby vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení na izbe a prípadné závady ihneď nahlásí prevádzkovateľovi ubytovacieho zariadenia.
 7. Hosť súhlasí s tým, že do jeho izby počas celej doby trvania jej prenájmu má právo vstúpiť za účelom vykonania svojich služobných povinností chyžná, údržbár alebo iná ososba poverená konateľom spoločnosti.
 8. Hosť platí účet za ubytovanie v súlade s platným cenníkom spravidla pred začiatkom ubytovania, resp. dohodou. 
 9. Penzión môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť hosťovi iné ubytovanie (inú izbu), ako bolo dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.
 10. V izbe a spoločenských priestoroch ubytovacieho zariadenia nesmie hosť bez súhlasu vedenia ubytovacieho zariadenia prevádzať zmeny na zariadení, ani robiť zásahy do elektrickej a inej inštalácie.
 11. Za klenoty, peniaze a iné cennosti zodpovedá prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia iba v tom prípade, ak ich prevzal do úschovne ( trezoru )  ubytovacieho zariadenia..
 12. V čase od 22.00 hod. do 6.00 hod. je klient povinný dodržiavať nočný kľud.
 13. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené ponechávať deti do 10 rokov veku bez dozoru dospelých na izbe, chodbách a ostatných spoločenských priestoroch ubytovacieho zariadenia.
 14. Klient je povinný pri odchode z izby uzavrieť vodovodné uzávery, zhasnúť elektrické spotrebiče a osvetlenie miestností a pri odchode zavrieť dvere, okná.
 15. Po ukončení dohodnutej doby na ubytovanie je klient povinný opustiť areal ubytovacieho zariadenia do 10.00 hod. Ak tak hosť nevykoná, má penzión právo zaúčtovať mu predĺženie pobytu podľa platného cenníka.
 16. Ak hosť požiada o predĺženie ubytovania, môže mu penzión ponúknuť aj inú izbu ako tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.
 17. Za škody spôsobené na majetku penziónu resp. za stratu kľúčov  zodpovedá hosť podľa platných predpisov.
 18. V priestoroch celého penziónu je zakázané najmä: 
 • poškodzovať alebo ničiť majetok penziónu, manipulovať s akýmkoľvek technickým alebo tehnologickým vybavením a zariadením penziónu a vykonávať akékoľvek činnosti, ktoré ohrozujú bezpečnosť majetku penziónu a osôb, ktoré sa v ňom nachádzajú
 • správať sa nespoločensky, výtržnícky alebo iným spôsobom neakceptovateľne, či už formou slovného alebo fyzického prejavu
 • fajčiť (možnosť fajčenia iba na mieste vyhradenom pred vchodom do budovy)
 • držať a užívať narkotiká a iné omamné a zakázané látky
 • vstupovať do penziónu so živými zvieratami  
 • vnášať alebo držať u seba predmety ohrozujúce verejnú bezpečnosť, život a zdravie návštevníkov a pracovníkov penziónu
 • používať športové náradie a predmety väčších rozmerov (lyže, sánky, bicycle, boxy atď). Tieto predmety mu budú počas pobytu v prípade záujmu uschované v skladových priestoroch ubtovacieho zariadenia.
 • organizovať a hrať verejné hazardné hry, rozdávať politické letáky
 • narábať s otvoreným ohňom 
 • používať akékoľvek elektrospotrebiče (okrem predmetov osobnej hygieny) bez prechádzajúceho písomného povolenia konateľa spoločnosti
 • prenechať a poskytnúť ubytovanie iným osobám, ktoré nie sú hosťami penziónu
 • vnášať do penziónu strelné zbrane a iné nebezpečné predmety
 1. Klient je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku od momentu, kedy si prenajal izbu.
 2. V prípade , že ho závažným spôsobom poruší, vedenie ubytovacieho zariadenia má právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovacej služby aj pred uplynutím dohodnutej doby s okamžitou účinnosťou a bez náhrady poplatku za ubytovanie.
 3. V prípade výtržností, či už pri požití alkholu alebo akejkoľvek inej látky, resp. neprispôsobilosti má právo prevádzkár ubytovacieho zariadenia za asistencie SBS alebo Polície ukončiť pobyt hosťa s okamžitou platnosťnou

Sadzobník poplatkov za spôsobené škody:

 1. strata kľúčov – 100  EUR
 2. porušenie zákazu fajčenia – 200 EUR + okamžité ukončenie pobytu
 3. Zákaz vodenia psov – okamžité ukončenie pobytu
 4. poškodenia majetku – v závislosti od rozsahu spôsobenej škody
 5. odcudzenie majetku firmy – v závislosti od druhu odcudzenej veci + podanie oznámenia na Polícii k začiatiu trestného stíhania za krádež